Итеракција меѓу објекти

Карактерите во игрите се дефинирани преку објекти од вградената библиотека со објекти како и со самостојно креирани објекти. За секој од објектите се дефинираат својства, анимации како и меѓусебна итеракција со другите објекти во играта, преку т.н. едитор на настани (event editor) од Clickteam Fusion 2.5 едиторот

Итеракција на објекти во играта Halloween Game, е прикажано на следното видео Bat Launcher:

Advertisements

Анимација на објекти

Карактерите во игрите, креирани со Clickteam Fusion 2.5 едиторот се дефинирани преку објекти: од вградената библиотека со објекти како и самостојно креирани објекти.

За секој од објектите се дефинираат својства и анимации со едиторот за анимации. За играта Halloween Game, поставување анимација на еден од објектите  е прикажано на следното видео Object Animation:

Објекти и својства на објектите

Карактерите во игрите, креирани со Clickteam Fusion 2.5 едиторот се дефинирани преку објекти: од вградената библиотека со објекти како и самостојно креирани објекти.

За секој од објектите се дефинираат својства.
За играта Halloween Game, креирање на еден од објектите  е прикажано на следното видео Creating an Object :

 

Креирање тајмер со Fusion 2.5 едиторот

Halloween Game апликацијата се состои од три рамки (Frames: Menu, Maze I Platformer) со кои се дефинирани почетниот екран, околината на првото ниво и околината на второто ниво од играта. Карактерите во игратат се дефинирани преку објекти од вградената библиотека со објекти како и самостојно креирани објекти, на пример тајмер што е прикажано на следново видео: